เจริญพรญาติโยม...แจ้งความคืบหน้า (3) งานก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม,สร้างพระประธาน หน้าตัก 30 นิ้ว, สร้างหนังสือ "นิพพาน", สร้างศาลาปฏิบัติธรรม

1.วันนี้ 19 ธันวาคม 2560 อาตมายังอยู่นครปฐม บ้านโยมทนายชาย (จะกลับถึงกาญจนบุรีตอนเย็นๆ) เนื่องจาก ตอนกลับจากการโอนที่ ที่อุตรดิตถ์ รถเสีย

2.ให้ญาติโยมร่วมโมทนาบุญกับโยมวิวัฒน์ ไทยเวสน์ ผู้ถวายที่ดิน 17 ไร่ และโอนที่ ให้เป็นชื่อของอาตมาเรียบร้อยแล้ว เพื่อทำเป็นลานธรรม ตามแนวทางของพระอาจารย์ฑิจถากร ที่มีชื่อว่า "นิพพานธรรมสถาน" โดยโยมวิวัฒน์ ถวายค่าโอนที่อีก 35,000 บาท

3.หนังสือ "นิพพาน" ดำเนินการเรียบเรียง ไปแล้ว 50%
(ต้องรอเลขที่สำนัก "นิพพานธรรมสถาน" ก่อน ถึงจะส่งโรงพิมพ์ได้)

4.ศาลาเอนกประสงค์ ขนาด 21 x 21 เมตร ดำเนินการเขียนแบบ ไปแล้ว 20% (ปัจจุบันส่งแบบให้วิศวกรคำนวนโครงสร้าง เมื่อคำนวณเสร็จแล้ว ถึงจะเขียนแบบต่อให้เสร็จได้)

5.สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระประธาน 30 นิ้ว, สร้างหนังสือ, สร้างศาลา ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 20 ม.ค. 2561 (ผู้ร่วมบุญถวายหลังจากนี้ จะไม่มีที่ระลึกให้) ได้ที่...บัญชี (ออมทรัพย์) พระมหาฑิจถากร อาจิตปุญโญ เลขบัญชี 735-0307-020 ธ.กรุงไทย สาขาไทรโยค กาญจนบุรี
---เมื่อโอนแล้ว ให้ถ่ายรูปสลิปส่งมาที่ไลน์ ID : NIRVANATODAY59 หรือ FB : พระอาจารย์ฑิจถากร และแจ้งชื่อ-นามสกุล ด้วย---

6.รายชื่อผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน 30 นิ้ว, สร้างหนังสือ, สร้างศาลา 
(164).พระวิชัย วิชโย...3,000 บาท
(ได้รับพระเนื้อไฟเบอร์กลาส 1 องค์)
(165).โยมวิรัตน์ ยืนยงค์...1,000 บาท
(166).โยมกิตติอัจฉรา โชติรัตนพิทักษ์...1,000 บาท
(167).โยมฌัชชา แก้วมณี...3,000 บาท
(ได้รับพระเนื้อไฟเบอร์กลาส 1 องค์)
(168).โยมกัลย์ชนก งามขึม และครอบครัว...10,000 บาท
(ได้รับพระเนื้อทองเหลือ 1 องค์)
(169).โยมธวัชชัย โรจนรัตน์...5,000 บาท
(ได้รับพระเนื้อไฟเบอร์กลาส 1 องค์)
(170).โยมนรกิตติ์ ศรีสัมฤทธิ์...1,000 บาท
(171).โยมคมชาญ ทองปรอน...2,999 บาท
(ได้รับพระเนื้อไฟเบอร์กลาส 1 องค์)
(172).โยมภัทรชัย เจตจริยกุล...100 บาท
(173).โยมประทุมพุ่ม โพธิ์ทอง...3,000 บาท
(ได้รับพระเนื้อไฟเบอร์กลาส 1 องค์)
(174).โยมธญาพร ทันหิกรณ์...3,000 บาท
(ได้รับพระเนื้อไฟเบอร์กลาส 1 องค์)
(175).โยมโกมิน-ละออง ทุเรียน...10,000 บาท
(ได้รับพระเนื้อทองเหลือ 1 องค์)
(176).โยมเขมณภัทร์ กัลกล้า...500 บาท
(177).โยมยศวีร์ มูลศรีนวล...500 บาท
(178).โยมศิริพร บัวเพชร...10,000 บาท
(ได้รับพระเนื้อทองเหลือ 1 องค์)
(179).โยมศิริรัตนะ ยอดสินชัย...100 บาท
(180).โยมนภัสนันท์ เรืองศิลป์...300 บาท
(181).โยมศศิศ อุดมวัฒน์ทวี...3,000 บาท
(ได้รับพระเนื้อไฟเบอร์กลาส 1 องค์)
(182).โยม ร.ต.อ คงฤทธิ์ บุญญฤทธิ์พูลศิริ...10,000 บาท
(ได้รับพระเนื้อทองเหลือ 1 องค์)
(183).โยมรัฐธีร์ ธีร์ชัยรัตน์ และญาติธรรม...32,628 บาท
(ได้รับพระเนื้อทองเหลือ 1 องค์)
(184).โยมกัมปนาท อุ้ยสน...3,000 บาท
(ได้รับพระเนื้อไฟเบอร์กลาส 1 องค์)
(185).โยมสันทัศต์ แผ่นทอง,นางสาวชิดชนก รุจสกุลวงศ์...2,000 บาท
(186).โยมเดชพัฒน์พงศ์ เนียมแสงกนก...500 บาท
(187).โยมสมพร บางจริง...1,000 บาท
(188).โยมประยูร แนมใจ...1,000 บาท
(189).โยมชม เดชใด...300 บาท
(190).โยมชลอ ชมดอกไม้...500 บาท
(191).โยมสมศรี เหมะรัตน์พิทักษ์...100 บาท
(192).โยมภานุมาศ อินทร์คำ...999 บาท
(193).โยมถวินท์ฌาพร หลีหยุ่น...3,500 บาท
(ได้รับพระเนื้อไฟเบอร์กลาส 1 องค์)
(194).โยมไม่ออกนาม...500 บาท
(195).โยมโสภี ฉัตรบรรยงค์...3,000 บาท
(ได้รับพระเนื้อไฟเบอร์กลาส 1 องค์)
(196).โยมสลิล จารุพันธ์...3,000 บาท
(ได้รับพระเนื้อไฟเบอร์กลาส 1 องค์)
(197).โยมลักษมี ศิริ...200 บาท
(198).โยมณัฏฐ์ รุ่งเรือง...3,000 บาท
(ได้รับพระเนื้อไฟเบอร์กลาส 1 องค์)
(199).โยมศุภกาณต์ แซ่ตั้ง...300 บาท
(200).โยมนัฐภัท ปุณภูริน...500 บาท
(201).โยมชีเซล-สุกัญญา วงษ์เมฆ...400 บาท
(202).พระสราวุฒิ สุทธิโก และญาติโยม...2,000 บาท
(203).โยมกฤษดา ทองเรือง...3,100 บาท
(ได้รับพระเนื้อไฟเบอร์กลาส 1 องค์)
(204).โยมไพรพรรนี กุดวงค์แก้ว กับแม่และน้องๆ...1,000 บาท

-ยอดรวมเงินปัจจัย ถึงลำดับที่ 204 = 603,956 บาท
-พระประธาน 30 นิ้ว 1 องค์ ราคา 180,000 + เพชร 30,000 = 210,000 บาท
(โรงหล่อพระพิสิฐ ลดให้ เหลือ 90,000 + เพชร 30,000 = 120,000 บาท)
-ยอดพระที่ระลึกทองเหลือง 9 นิ้ว = 27 องค์
(บูชาจากโรงหล่อองค์ละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 121,500 บาท)
-ยอดพระที่ระลึกไฟเบอร์กลาส 9 นิ้ว = 39 องค์ 
(บูชาจากโรงหล่อองค์ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 58,500 บาท)

หมายเหตุ
1.ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน 30 นิ้ว,สร้างหนังสือ,สร้างศาลา ถวาย 9,999 บาท ขึ้นไป จะได้รับที่ระลึก คือ พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 9 นิ้ว (ทองเหลือง พ่นสีเงิน)

2.ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน 30 นิ้ว,สร้างหนังสือ,สร้างศาลา ถวาย 2,999 บาท ขึ้นไป จะได้รับที่ระลึก คือ พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 9 นิ้ว (ไฟเบอร์กลาส พ่นสีเงิน)

3.จะมอบพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 9 นิ้ว ที่ระลึก ให้แก่ผู้ที่ส่งรูปถ่ายสลิปตามจำนวนเงิน ที่แจ้งไว้เท่านั้น...และผู้ที่มีรายชื่อรับพระเท่านั้น ตามที่โพส์ไป...เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดถวายเงินปัจจัยตามจำนวนดังกล่าวแล้ว แต่ไม่มีชื่อผู้รับพระ ให้แจ้งกลับมาที่อาตมาทันที ที่ 098-931-3499 และส่งสลิปมาให้อาตมาใหม่ด้วย (อาตมาอาจจะลืม หรือเผลอผิดพลาดได้)

4.ผู้ร่วมบุญ ทุกเจ้าภาพ ที่ถวายเงินปัจจัย หลังวันที่ 20 ม.ค.61 จะไม่มีที่ระลึกให้...เนื่องจากต้องสรุปยอดแน่นอน เพื่อสั่งหล่อพระพุทธรูปหน้าตัก 9 นิ้ว

5.พระพุทธรูปที่ระลึก ทั้งเนื้อทองเหลือง และไฟเบอร์กลาส ญาติโยมต้องมารับเองที่ จ.อุตรดิตถ์ ไม่มีการส่งทางไปรษณีย์เด็ดขาด (ถ้าไม่สะดวก จะเก็บไว้ให้ จนกว่าญาติโยมจะมารับไป หรือถ้าจะให้ใครมารับแทน ต้องโทรนัดติดต่อกับอาตมาโดยตรงก่อน)

6.ถ้ามีชื่อตกหล่น หรือพิมพ์ผิด หรือญาติโยม มีข้อสงสัยประการใด ให้โทรถามตรงที่เบอร์ 098-931-3499...(อย่าพิมพ์ถามเด็ดขาด ให้โทรถามอย่างเดียวเท่านั้น)


จริญพรญาติโยม...แจ้งความคืบหน้า (6) งานก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม,สร้างพระประธาน หน้าตัก 30 นิ้ว, สร้างหนังสือ "นิพพาน", สร้างศาลาปฏิบัติธรรม

1.อาตมาปัจจุบัน จำวัตร ที่บ้านโยมชาย (จ.นครปฐม ใกล้สวนสัตว์สามพราน) เพื่อมาดูองค์พระ ที่โรงหล่อพระพิสิฐ...มาตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 2561 กลับวันพุธเช้าที่ 7 ก.พ. 2561

2.หนังสือ "นิพพาน" ดำเนินการเรียบเรียง ไปแล้ว 50%
(ต้องรอเลขที่สำนัก "นิพพานธรรมสถาน" ก่อน ถึงจะส่งโรงพิมพ์ได้)

3.ศาลาเอนกประสงค์ ขนาด 21 x 21 เมตร ต้องดำเนินการเขียนแบบใหม่ (เนื่องจากสภาพดินหน้างาน เป็นทางลาดชัน)

4.พระประธานสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 30 นิ้ว (ทองเหลือง พ่นสีเงิน ประดับพลอย)...องค์พระต้นแบบ เสร็จ 98% แล้ว วันที่ 6 ก.พ.2561 จะเสร็จ 100%
(ให้ดูภาพประกอบ ในโพส์)

5.สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระประธาน 30 นิ้ว, สร้างหนังสือ, สร้างศาลา ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 20 ม.ค. 2561 (ผู้ร่วมบุญถวายหลังจากนนี้ - 20 ม.ค. 2561 จะไม่มีที่ระลึกให้)ได้ที่...บัญชี (ออมทรัพย์) พระมหาฑิจถากร อาจิตปุญโญ เลขบัญชี 735-0307-020 ธ.กรุงไทย สาขาไทรโยค กาญจนบุรี
---เมื่อโอนแล้ว ให้เก็บสลิปไว้ด้วย และถ่ายรูปสลิปส่งมาที่ไลน์ ID : NIRVANATODAY59 หรือ FB : พระอาจารย์ฑิจถากร และแจ้งชื่อ-นามสกุล ด้วย---

6.ญาติโยมหลายคน ที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่แจ้งชื่อ-นามสกุล และไม่ส่งสลิปมา ก็จะงดได้พระที่ระลึก...แต่ถ้าโยมลืม และจำได้ภายหลัง ก็สามารถส่งสลิปมาให้อาตมาได้ อาตมาจะได้ระบุชื่อผู้รับพระที่ระลึกให้ (อาตมาทำ PromptPay ไว้ จึงรู้ทันที่ ที่มีผู้โอนเงินเข้าบัญชี)

7.สรุปรายชื่อผู้รับพระที่ระลึก หน้าตัก 9 นิ้ว
(1).พระที่ระลึก (สมเด็จองค์ปฐมเนื้อทองเหลือง) ทั้งสายพระอาจารย์ฑิจถากร และสายโยมกิตฏกานต์
รวมทั้งหมด 50 องค์
(2).พระที่ระลึก (สมเด็จองค์ปฐมเนื้อไฟเบอร์กลาส) ทั้งสายพระอาจารย์ฑิจถากร และสายโยมกิตฏกานต์
รวมทั้งหมด 89 องค์
รายชื่อผู้ได้รับพระที่ระลึก (สมเด็จองค์ปฐมเนื้อทองเหลือง 1 องค์)
สายพระอาจารย์ฑิจถากร อาจิตปุญโญ
(1).โยมวิวัฒน์ ไทยเวส
(2).โยมสิทธิกร หมึกแดง
(3).โยมสมศรี เหมะรัตน์พิทักษ์
(4).โยมกิตตินันท์ มั่งประยูร
(5).โยมพรพรรณ จิโรจน์วงศ์
(6).โยมสังวาลย์ พิมพาคูณ
(7).โยมรัสรินทร์ ธนเลิศธรารมย์
(8).โยมเทิดศักดิ์ ชั้นเฟื่องฟู
(9).โยมสิรีรัศมิ์ ฉัตรตะวัน
(10).โยมนพรัตน์ โทนมณี
(11).โยมชินตา พจนเสนี และครอบครัว
(12).โยมเพ็ญนภา ดุลยะลา
(13).พระสาธุ ชุติธโร
(14).โยมฉวีวรรณ จิตตภิรมย์ศักดิ์
(15).โยมเชิดพันธ์ สุคนธ์พงศ์เผ่า.
(16).โยมนพดล จำปีแก้ว,โยมสุรีย์ ล้อมพงษ์
(17).โยมสมหมาย-ทองคำ-อรวรรณ-ศรัณยา-วีรปรัชญ์ อดุลรัตนไพร
(18).โยมอรวรรณ อดุลรัตนไพร,สุมนา-สุชาดา หวังสิทธิเดช,
ชัยวัฒน์ นทีตานนท์
(19).โยมแนน(กนก)
(20).โยมสุภา อดุลรัตนไพร,อภิชาติ-พิมพ์ใจ บุญเจริญราษฎ์
(21).โยมนวรัตน์-ยสวรัส นิธิรัตนอัครกุล
(22).โยมแม่ลำจวน สีธงชัยรุ่งโรจน์ และครอบครัวร้านเหรียญทองสรรคบุรีชัยนาท
(23).โยมอมร? วงษ์พิพัฒน์พงษ์
(24).โยมกัลย์ชนก งามขึม และครอบครัว
(25).โยมโกมิน-ละออง ทุเรียน
(26).โยมศิริพร บัวเพชร
(27).โยม ร.ต.อ คงฤทธิ์ บุญญฤทธิ์พูลศิริ
(28).โยมรัฐธีร์ ธีร์ชัยรัตน์ และญาติธรรม
(29).โยมจินดาวรรณ ดวงงา และครอบครัว
(30).โยมสถิต สมคะเณย์
(31).โยมสมหวัง สมคะเณย์
(32).โยมวนัสนันท์ สมคะเณย์
(33).โยมกันตภณ เพ็ชรจำรัส
(34).โยมภาณุพงศ์ แสงศรี
(35).โยมเกษศิรินทร์ กิตติพงษ์ภากรณ์, ศิวกร อัครเมฆ
(36).โยม ร.ต.อ.พชรธัช สมานกิตติธร
(37).โยมนิชาภา เด่นธนวัฒน์
(38).โยมปรีชา วรกิจโรจนาคม
(39).โยมธัญญณัฏฐ์ ใจโพธิ์
(40).โยมไกรศร เนียมนาค.
(41).โยมเพ็ญศรี ใจเหิน
(42).โยมแสงจันทร์ จอร์นเซ่น
(43).โยมกัญภร รังรักษ์รัตนากร และ พิสิษฐ์ สรรพกิจโกศล

สายโยมกิตฏกานต์ แพเศวตไพศาล (ทนายชาย)
(44).คุณสุชัย-คุณยุพิน วังเลิศ
(45).พระอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ปานอำพันธ์พงษ์
(46).คุณสมยง-คุณประภาพร ชาวงษ์
(47).คุณกิตฏกานต์ แพเศวตไพศาล และครอบครัว
(48).คุณสมพร มงคล - คุณจินตนา แซ่ตั้ง และครอบครัว
(49).คุณภาคิน มีประไพ พร้อมครอบครัว
(50).คุณมณฑล (เจ้าของโรงหล่อพระพิสิฐ)
-------------------------------------------------------------------------------
รายชื่อผู้ได้รับพระที่ระลึก (สมเด็จองค์ปฐมเนื้อไฟเบอร์กลาส 1 องค์)
สายพระอาจารย์ฑิจถากร อาจิตปุญโญ
(1).โยมอริยา เดชชีวะ
(2).โยมนพวรรณ ไข่ขวัญ
(3).โยมศิวะพล-ทัศน์พล-สุกฤษฎิ์ ลอยเลิศฤทธิ์และนส.เบญจถรณ์ ตรีครุฑพันธ์
(4).โยมกัลยา ลอยเลิศฤทธิ์, ประชัน-ชัญญานุช-ชัญญาวิชญ์ อุ่นเจริญ
(5).โยมจิราวรรณ เนียมโภคะ
(6).โยมสิทธิชัย จารุพงษ์วานิช
(7).โยมแสงจันทร์-ศิระ โสตถิภิญโญ,ธเนศ วรรณวิสุทธิ์,ด.ช.กฤตภาส โสตถิภิญโญ
(8).โยมจินน์ปณัช จันทร์วุฒิคุณและครอบครัว
(9).โยมพัชรินทร์ ท้าวกัญญา
(10).โยมเอื้องฐปนีย์ โคตรชุม
(11).โยมพัทธวรรณ กลกานนท์
(12).โยมจอย
(13).โยมณิชา ศรีพรหม
(14).โยมสายฝน-นางขวัญตา-ด.ญ.เมขลา ผาลิบุตร
(15).โยมอดิศักดิ์ สมอ่อน
(16).โยมยุภา หวังประเสริฐกุล
(17).โยมรัฐกาญจน์-ณัฐภัทร ประชาเชษฐ์
(18).โยมดำรงศักดิ์ เกี๊ยวเพ็ง
(19).โยมฤทัยรัตน์ สารใจ
(20).โยม ร.ต.อ.วิวิธชัย ไชยแพทย์ และครอบครัว
(21).โยมธีรธรรม เมืองแก้ว
(22).โยมแหวนพลอย ก่ำเสริฐ
(23).โยมศราวุธ มาศกุล
(24).โยมบุญลือศักดิ์ คล้ายสำเนียง
(25).โยมนันท์นารี ธีรกุลกันตวัฒน์
(26).โยมฉันทนา วงเวียน พร้อมครอบครัว
(27).พระวิชัย วิชโย
(28).โยมฌัชชา แก้วมณี
(29).โยมธวัชชัย โรจนรัตน์
(30).โยมคมชาญ ทองปรอน
(31).โยมประทุมพุ่ม โพธิ์ทอง
(32).โยมธญาพร ทันหิกรณ์
(33).โยมศศิศ อุดมวัฒน์ทวี
(34).โยมกัมปนาท อุ้ยสน
(35).โยมถวินท์ฌาพร หลีหยุ่น
(36).โยมโสภี ฉัตรบรรยงค์
(37).โยมสลิล จารุพันธ์.
(38).โยมณัฏฐ์ รุ่งเรือง
(39).โยมกฤษดา ทองเรือง
(40).โยมวินัย รัตนะจงงาม.
(41).โยมปวีย์รมัย รัตนะจงงาม
(42).โยมเสนอ-ศิรินาถ พรหมใจ
(43).โยมอภิสิทธิ์ คำดี
(44).โยมฉวีวรรณ อุปชิต
(45).โยมจักรดุลย์-นางดรุณี เมฆรุ้งนภา
(46).โยมกาญจนา ถนัดค้า
(47).โยม จ.อ.ภัทรพล ไชยคำภา
(48).โยมลำใย อาทิตย์ตั้ง
(49).โยมอัญชลี ทวยเที่ยง
(50).โยมกานต์ เลขะกุล
(51).โยมชานนท์ เงินคำ
(52).โยมณัชพล-กิตติ โรจน์ถาวร,โยมวชิรญาณ์ เพ็งผจญ
(53).โยมศราวุธ ผลดี.
(54).โยมชุติมา เพชรรัตน์
(55).โยมรสยาดา-ปวริศา กรประภาสิรภพ.
(56).โยมทรงยศ จิตรยั่งยืน,โยมพลอยนภัส ติยะประภาวัฒน์.
(57).โยมจิรภัทร กอบสกุล
(58).โยมณัฐธยาน์ ธนโชติเดชาธรรม
(59).โยมชำนาญ ทองแจ่ม
(60).โยมวันชัย ธีรสถาพร และครอบครัว,โยมจงเจตน์ ศุภกร,
อชิรเดช ธีรสถาพร
(61).โยมแสงโสม เฮอร์,โยมปภัสสร สิริกุล
(62).โยมพรรษเชษฐ์ ศรีประเสริฐและครอบครัว.
(63).โยมอุไร-ธนพร จงดูกลาง,โยมชลอ ไม้โคกสูง และครอบครัว
(64).โยมพรชัย สีธงชัยรุ่งโรจน์
(65).โยมกนกรัตน์ บุญญฤทธิ์พูลศิริ
(66).โยมธนกร เผือกอ่อน
(67).โยมกฤษฎา จันทร
(68).โยมเยาวลักษณ์ ชมจินดา
(69).โยมธาร ธนารักษ์โชค
(70).โยมภัทร์ฐิตา บุรภัทร์ชูเกียรติ
(71).โยมนันทวดี สุจริตธรรม
(72).โยมผุสดี ศรีวิเชียร
(73).โยมเอี๊ยะจู แซ่เล้า-โยมอิสรีย์ ธรรมหอมกรุ่น และครอบครัว
(74).โยมช่อผกา สีทอน

สายโยมกิตฏกานต์ แพเศวตไพศาล (ทนายชาย)
(75).ชมรมวัชรธาตุ 5,000 บาท
(76).ณสมภพ-คุณคมคาย-คุณปุญโญทัย-คุณณวรา ธรรมจำรัสศรี 4,000บาท
(77).คุณกรชนก หลิ่ววรกุล และครอบครัว 3,100 บาท
(78).คุณศรัยวัณณ์ ยันชนะ 3,000 บาท
(79).คุณป้อม(นาถฤดี)คุณธนภร,คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ,คุณทฤษฎี เวชสงเคราะห์ 3,000
(80).คุณพรทิพย์พา เลิศหริรักษ์ และครอบครัว 3,000 บาท
(81).คุณฉันทนา บุญชู และครอบครัว 3,000 บาท
(82).คุณสุนีมณฑ์ ตรีสุริยาแสงโชติ 3,000 บาท
(83).คุณโสภา พฤกษ์ดำรงชัย และครอบครัว 3,000 บาท
(84).คุณดำรงศักดิ์ เกี๊ยวเพ็ง 2,999 บาท
(85).คุณจันทากาณ - ด.ช.เจ้าทัพพ์ สีน้ำอ้อม และครอบครัว 2,999บาท
(86).คุณสมชาย กิติสัทธาธิก, คุณศรินรัตน์ พุฒิเบญจสิทธิ์ 2,999 บาท
(87).คุณวิทยา-คุณธัญพร-คุณสิริธัญญ์ แก้วเลิศ 2,999
(88).คุณกานดา-คุณนฤมล-คุณศุภนันภรณ์-คุณสุกัญญา-คุณสุทิสา-คุณวีรวิชญ์ จิรเจริญโรจน์ และครอบครัว... 2,999 บาท
(89).คุณเกียรติคุณ ไกรจริยานุสวัสดิ์และครอบครัว 2,999 บาท

8.รายชื่อผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน 30 นิ้ว, สร้างหนังสือ, สร้างศาลา หลังวันที่ 20 ม.ค. 2561
(จะไม่มีพระที่ระลึกให้ ...ต้องขออภัยไว้ ณ.ที่นี้ด้วย)

(350).โยมจุฑารัตน์ รื่นกิจ...2,999 บาท
(351).โยมพลศรี มีประเสริฐ...9,999 บาท
(352).โยมถิรวัฒน์ จันทรสุชิน...500 บาท
(353).โยม จ.อ.ธนกรณ์ จุตาผิว...1,000 บาท
(354).โยมเพ็ญนภา ดุลยะลา,โยมธนพร ถ้ำกระโทก...1,000 บาท
(355).โยมระเบียบ วงษ์...1,000 บาท

-ยอดรวมเงินปัจจัย ถึงลำดับที่ 355 = 980,243 บาท
-พระประธาน 30 นิ้ว 1 องค์ ราคา 180,000 + เพชร 30,000 = 210,000 บาท
(โรงหล่อพระพิสิฐ ลดให้ เหลือ 90,000 + เพชร 30,000 = 120,000 บาท)
-ยอดพระที่ระลึกทองเหลือง 9 นิ้ว = 43 องค์
(บูชาจากโรงหล่อองค์ละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 193,500 บาท)
-ยอดพระที่ระลึกไฟเบอร์กลาส 9 นิ้ว = 74 องค์
(บูชาจากโรงหล่อองค์ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 111,000 บาท)

หมายเหตุ
1.ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน 30 นิ้ว,สร้างหนังสือ,สร้างศาลา ถวาย 9,999 บาท ขึ้นไป จะได้รับที่ระลึก คือ พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 9 นิ้ว (ทองเหลือง พ่นสีเงิน)

2.ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน 30 นิ้ว,สร้างหนังสือ,สร้างศาลา ถวาย 2,999 บาท ขึ้นไป จะได้รับที่ระลึก คือ พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 9 นิ้ว (ไฟเบอร์กลาส พ่นสีเงิน)

3.จะมอบพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 9 นิ้ว ที่ระลึก ให้แก่ผู้ที่ส่งรูปถ่ายสลิปตามจำนวนเงิน ที่แจ้งไว้เท่านั้น...และผู้ที่มีรายชื่อรับพระเท่านั้น ตามที่โพส์ไป...เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดถวายเงินปัจจัยตามจำนวนดังกล่าวแล้ว แต่ไม่มีชื่อผู้รับพระ ให้แจ้งกลับมาที่อาตมาทันที ที่ 098-931-3499 และส่งสลิปมาให้อาตมาใหม่ด้วย (อาตมาอาจจะลืม หรือเผลอผิดพลาดได้)

4.ผู้ร่วมบุญ ทุกเจ้าภาพ ที่ถวายเงินปัจจัย หลังวันที่ 20 ม.ค.61 จะไม่มีที่ระลึกให้...เนื่องจากต้องสรุปยอดแน่นอน เพื่อสั่งหล่อพระพุทธรูปหน้าตัก 9 นิ้ว

5.พระพุทธรูปที่ระลึก ทั้งเนื้อทองเหลือง และไฟเบอร์กลาส ญาติโยมต้องมารับเองที่ จ.อุตรดิตถ์ ไม่มีการส่งทางไปรษณีย์เด็ดขาด (ถ้าไม่สะดวก จะเก็บไว้ให้ จนกว่าญาติโยมจะมารับไป หรือถ้าจะให้ใครมารับแทน ต้องโทรนัดติดต่อกับอาตมาโดยตรงก่อน)

6.ถ้ามีชื่อตกหล่น หรือพิมพ์ผิด หรือญาติโยม มีข้อสงสัยประการใด ให้โทรถามตรงที่เบอร์ 098-931-3499...(อย่าพิมพ์ถามเด็ดขาด ให้โทรถามอย่างเดียวเท่านั้น)

พระมหาฑิจถากร อาจิตปุญฺโญ
นิพพานธรรมสถาน (ใกล้วัดนาน้อย) ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

                                                                                         รวมรูปภาพ