Download PDF

ขั้นตอนการสวดมนต์ และบทสวดมนต์

 1. กราบพระ 3 ครั้ง (ถ้าสวดบนรถ ให้นึกภาพว่าเรา ไปกราบที่พระพุทธรูป 3 ครั้ง)  
 2. ท่อง นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
 3. สวด อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)

            สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ)

            สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

 1. ขอขมาพระรัตนตรัย

   “ ขออำนาจบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐม สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดพลาดพลั้ง ต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์

      พระธรรม พระอริยะสงฆ์ทั้งหลาย บิดามารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณทั้งหลาย ทั้งในชาติปัจจุบัน และอดีตชาติทุกภพ ทุกชาติ

      ขอให้ท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าตราบจนเข้าสู้พระนิพพานด้วยเทอญ ”

 1. เชิญพรหมเทพ เทวดา ให้มาร่วมบุญ

   “ ขอเชิญพรหม เทพ เทวดา ท่านพญายมราช ดวงจิตดวงวิญญาณ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ทั่วจักรวาล ร่วมบุญกับข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วย      

      เทอญ…และบุญใดที่สำเร็จแล้วแก่ข้าพเจ้า ขอจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลาย มีท่านพญายมราชเป็นต้น จนหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงด้วยเทอญ ”

 1. ท่อง นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
 2. สวดบทถวายพรพระ

    - อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร

       ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.

    - สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง

       เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ.

    - สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

       ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง

       จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย

       ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.

 1. (หรือจะสวดบทอื่นเพิ่มเติมอีกก็ได้ ถ้าสวดแล้วสบายใจ)
 2. อาราธนากรรมฐาน ก่อนนั่งสมาธิ

    “ ขออำนาจบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐม ขอให้การนั่งกรรมฐานของข้าพเจ้า ในคราวครั้งนี้

       ขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรม หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง และบรรลุมรรคผลนิพพาน โดยฉับพลัน ในชาติปัจจุบันกาลนี้ด้วยเทอญ ”

 1. นั่งสมาธิ
 2. เมื่อนั่งเสร็จแล้วแผ่เมตตา

   “ ขออำนาจบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐม บุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ในชาติปัจจุบัน และอดีตชาติทุกภพ ทุกชาติ

      ที่สำเร็จแล้วแก่ข้าพเจ้า  ขอจงสำเร็จแก่พรหม เทพ เทวดา ยักษ์ กุมภันฑ์ คนธรรพ์ นาค ดวงจิต ดวงวิญญาณ สัมภเวสี สัตว์นรก เปรต

      อสูรกายทั้งหลาย ที่รู้จักก็ดี ไม่รู้จักก็ดี ญาติสนิท มิตรสหาย เจ้ากรรมนายเวรและศัตรูทั้งหลาย ของข้าพเจ้า ทั้งในชาติปัจจุบันและอดีตชาติ

      ทุกภพ ทุกชาติ ในหลวงพระราชินี พระเทพ และพระราชวงศ์ทุกๆพระองค์  ท้าวสักกะ ท้าวจตุโลกบาล ท่านพญายมราช    

      นายนิรยะบาลทั้งหลาย เจ้าแม่ธรณี เจ้าแม่คงคา เจ้าแม่โพสพ พระเพลิง พระพราย เจ้าของที่ เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลาย

      (ตอนนี้ให้นึกถึงหน้าพ่อแม่ และบุคคลที่อยากแผ่เมตตาให้ จะเอ่ยชื่อก็ได้)

      ขอให้ท่านทั้งหลายจงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง และบรรลุมรรคผลนิพพานโดยฉับพลัน ในชาติปัจจุบันกาลนี้ด้วยเทอญ ”

 1. สวด อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)

             สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ)

             สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

จบการสวดมนต์